Šárka Krejcarová   koordinátor BOZP

Úvod


Od 1. ledna 2007 došlo k zásadním změnám souvisejícím s platností nového stavebního zákona

(zákon č. 183/2006 Sb.) a s účinností nových právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jimiž jsou
zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.


         Hlavní změnou, která vychází z tohoto zákona (zák. č. 309/2006 Sb.) je zavedení nových právních institucí do výstavby, k nim patří funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), které právní řád neznal.


         Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vychází z evropské Směrnice Rady č. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za přesně stanovených podmínek částečně přenáší odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi na majitele, investora nebo stavebníka stavby.         V § 14 a § 15 téhož zákona tohoto zákona se předepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebníkovi stavby, aby v případě, že budou-li na staveništi působit zaměstnanci, případně živnostníci více než jednoho zhotovitele stavby, je povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a to s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla včetně jeho náročnosti na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy stavby a ve fázi její samotné realizace.

         Povinnost ustanovit odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi a uzavřít s ním smluvní vztah nastává vždy, budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci víc než jednoho zhotovitele stavby, nebo doba realizace prací je delší než pracovních 30 dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současně více jak 20 osob po dobu delší než 1 den nebo u kterých celkový plánovaný objem prací a činností přesáhne 500 „osobodní“. (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu)

 • Povinnost zadavatele stavby mít zajištěného koordinátora BOZP na staveništi, kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty práce (OIP).
 • Koordinátora BOZP na staveništi v žádném případě neurčuje zhotovitel prací a ani mu toto nemůže být svěřeno zadavatelem, investorem, stavebníkem. Důvodem je střet zájmů.

         Stavby prováděné svépomocí se posuzují jako stavby s jedním zhotovitelem, kdy není potřebný koordinátor BOZP, ale platí ustanovení pro zpracování "Plánu BOZP" na staveništi v případě rizikových prací, uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Práce se zvýšeným rizikem:

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
 • práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • potápěčské práce
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)


Upozornění

         Zákon č. 309/2006 bohužel není pojmově provázán se stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.), a to především v pojmu zhotovitel. Podle zákona č. 309/2006 je zhotovitelem každý, ať právnická nebo fyzická podnikající osoba, případně živnostník, která je k provádění prácí vůči stavbě jakýmkoli smluvním vztahem zavázaná. Zadání zakázky generálnímu dodavateli nemusí tudíž znamenat, že se bude jednat o stavbu prováděnou pouze jedním zhotovitelem !!!

(Dle zkušeností neexistuje u nás stavba v rozsahu dle § 15, která by byla realizována pouze jedním zhotovitelem)