Šárka Krejcarová   koordinátor BOZP

Služby


Výkon činnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. při přípravě i realizaci


Koordinátor BOZP při přípravě stavby:

 • poskytuje investorovi a projektantovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
 • zpracovává informace o rizicích, které se mohou na stavbě při její realizaci vyskytnout,
 • vyhledává rizika a navrhuje opatření na jejich minimalizaci, a to u rizik které budou z vnějšího okolí působit na stavbu a rizika stavby které budou působit na vnější okolí stavby,
 • zpracovává "Plán BOZP" pro dané staveniště v součinnosti s projektantem stavby.
 • navrhne potřebnost (četnost) kontrol koordinátora BOZP v průběhu výstavby,
 • konzultuje s investorem smlouvu o dílo zhotovitele z pohledu potřeb zákona č. 309/2006 Sb.
 • pomáhá vypracovat a případně doručí oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce a to 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby,
 • zapracuje do provozní dokumentace stavby veškeré skutečnosti z průběhu výstavby nutné pro následné rekonstrukce, úpravy, opravy a údržby stavebního objektu.


Koordinátor BOZP při realizaci stavby:

 • koordinuje spolupráci všech zhotovitelů z hlediska BOZP a minimalizuje možná rizik a na staveništi,
 • kontroluje provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP a zjištěné nedostatky okamžitě řeší s odpovědnými pracovníky za BOZP,
 • kontroluje způsob a zajištění staveniště proti přístupu cizích osob,
 • navrhuje termíny a zajišťuje organizačně kontrolní dny k dodržování BOZP na staveništi,
 • sleduje dodržování "Plánu BOZP" všemi zhotoviteli, doplňuje a aktualizuje plán podle skutečné situace,
 • provádí písemné zápisy s fotodokumentací o všech zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi.


Prokázání odbornosti


Koordinátor BOZP na staveništi

 • Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
osvědčení v PDF

Pojištění

 • Certifikát o pojištění pro případ profesní odpovědnosti za škody způsobené v rámci činnosti koordinátora BOZP do výše 2.000.000,- Kč ze dne 18.04.2014
certifikát v PDF

ČSSK

 • Pod číslem 1800268 jsem zapsána jako člen České společnosti stavebních koordinátorů (ČSSK)
členský průkaz


Cena služeb koordinátora BOZP

 • Ceny za poskytované služby jsou stanovovány individuálně podle složitosti realizovaného projektu, délky realizace stavby, podle četnosti kontrolních dnů na stavbě a samozřejmě i na rizikovosti stavby a specifických požadavcích investora.
 • V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte a zdarma Vám zpracuji konkrétní cenovou nabídku
kontakt


Upozornění

         Zákon č. 309/2006 bohužel není pojmově provázán se stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.), a to především v pojmu zhotovitel. Podle zákona č. 309/2006 je zhotovitelem každý, ať právnická nebo fyzická podnikající osoba, stavbě jakýmkoli smluvním vztahem zavázaná. Zadání zakázky generálnímu dodavateli nemusí tudíž znamenat, že se bude jednat o stavbu prováděnou pouze jedním zhotovitelem !!!


(Dle zkušeností neexistuje u nás stavba v rozsahu dle § 15, která by byla realizována pouze jedním zhotovitelem)