Šárka Krejcarová   koordinátor BOZP

Aktuálně


NOVĚ nabízíme:

Dle požadavků zákona č.309/
2006 Sb.
, zajišťujeme a provádíme
úkoly v hodnocenía prevenci rizik
možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců s ohledem na:


 • nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu
 • činnosti zaměstnavatele
 • základní znalosti a dovednosti zaměstnanců
 • počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci

Zajišťujeme služby v oblasti plnění úkolů bezpečnosti práce:

 • ve stavebnictví s důrazem na bezpečný způsob práce na staveništích
 • při práci ve výškách
 • při údržbě a opravách pozemních komunikací
 • preventivní kontrolu systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích, včetně bezpečnosti práce při ruční manipulaci s materiálem a břemeny, s následným stanovením opatření k nápravě

Zajišťujeme:

 • Praktické provádění posouzení rizik ve smyslu § 102 ZP - dle rozlohy pracoviště, rizik, počtu profesí ...
 • Provádění pravidelné kontrolní činnosti ve smyslu § 102, odst. 3 ZP, včetně tematických prověrek BOZP.
 • Šetření pracovních úrazů (PÚ), fotodokumentace ze šetření PÚ, sepisování záznamů o úrazu, stanovení opatření po úraze, seznámení zaměstnanců - školení po PÚ; zpracování zpráv o vývoji a stavu pracovní úrazovosti.
 • Provádění vstupních a opakovaných školení z předpisů BOZP provedoucí zaměstnance včetně provádění odborných školení.